Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • dark color
 • red color

Start arrow MCKiS
MCKiS Drukuj Poleć znajomemu

MISJA

Tworz?c i wype?niaj?c przestrze? kulturaln? i sportow?, budujemy wspólnot? jaworznian.

WIZJA

Miejskie Centrum Kultury i Sportu to instytucja, która:

 • upowszechnia, rozwija i zaspokaja potrzeby spo?ecze?stwa w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
 • jest otwarta na nowo?ci, reaguje na potrzeby otoczenia, wspieraj?c kulturotwórcze inicjatywy, propaguj?c nowe trendy w kulturze, sztuce, sporcie oraz niestandardowe zjawiska artystyczne,
 • dba o polskie dziedzictwo narodowe, podtrzymuje tradycj? lokaln?, regionaln? i narodow?.
 • w sposób w?a?ciwy utrzymuje powierzony maj?tek,
 • monitoruje rynek kulturalny, sportowy, rekreacyjny w celu zaspokojenia potrzeb mieszka?ców nierealizowanych przez inne podmioty, jednocze?nie prowadzi edukacj? kulturaln?, sportow?, wyszukuj?c i przybli?aj?c mieszka?com Jaworzna istotne, warto?ciowe dziedziny i obszary kultury oraz sportu.

MCKiS jest podmiotem  postrzeganym jako firma ?wiadcz?ca us?ugi o wysokim standardzie i prowadz?ca dzia?alno?? na najwy?szym poziomie. 

W ramach struktury MCKIS dzia?aj? m.in.:

 • Centrum Kultury z siedzib? g?ówn? wraz z sal? teatraln? i wystawow? (do 31.12.2011);
 • 2 Domy Kultury;
 • 10 klubów i ?wietlic;
 • 2 Hale Widowiskowo - Sportowe (1348 miejsc i 264 miejsc)
 • Lodowisko (sezonowo)
 • 3 Sale Sportowe;
 • 3 Stadiony Sportowe;
 • 2 obiekty z kortami tenisowymi;
 • Skatepark w parku "Pod???e";
 • Kompleks sportowo-rekreacyjny (boisko do koszykówki, plac zabaw) w parku "Pod???e";
 • O?rodek Wypoczynkowo - Rekreacyjny "Sosina";
 • O?rodek domków letniskowych "Sosina";
 • Wielofunkcyjne boisko sportowe "Orlik 2012"
??cznie w MCKiS funkcjonuje 28 obiektów i placówek upowszechniania kultury i sportu umiejscowionych na terenie ca?ego miasta (patrz: mapa o?rodków) (do 31.12.2011)

KULTURA

Dzia?alno?? kulturalna to przede wszystkim liczne imprezy cykliczne , które od lat ciesz? si? niema?? popularno?ci? w?ród mieszka?ców Jaworzna, jak równie? miast o?ciennych. Mi?o?ników sztuk pi?knych zapraszamy do Sali Teatralnej, gdzie odbywaj? si? mi?dzy innymi spektakle teatralne, wieczory poetyckie, imprezy okoliczno?ciowe, a w Galerii „Kameralnej” – wystawy licznych artystów. Organizujemy turnieje ta?ca, koncerty uczniów szko?y muzycznej, wieczory autorskie, festyny rodzinne.

Przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu pr??nie dzia?a Amatorski Ruch Artystyczny . MCKiS wspó?pracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami o?wiatowymi oraz parafiami. St?d mi?dzy innymi cz?ste koncerty uczniów Pa?stwowej Szko?y Muzycznej, wiele konkursów miejskich i wojewódzkich, wyst?py amatorskich zespo?ów artystycznych, imprezy okoliczno?ciowe szkó?. Miejskie Centrum Kultury i Sportu obejmuje te? czynn? prac? klubów i ?wietlic , w których dzia?aj? liczne ko?a zainteresowa?.
Szczegó?owe informacje o wydarzeniach kulturalnych znale?? mo?na w dziale Kultura.

SPORT

Skuteczna polityka sportowa prowadzona przez MCKiS oraz dobrze przygotowana kadra mened?erska gwarantuj? dobre przygotowanie i przeprowadzenie imprez. Nowoczesne obiekty staj? si? arenami zawodów na poziomie: europejskim i ogólnokrajowym. Sekcje sportowe dzia?aj?ce pod auspicjami MCKiS osi?gaj? coraz lepsze wyniki na arenach wojewódzkich i ogólnopolskich. Na koniec roku 2009, w jedenastu sekcjach trenowa?o ponad 450 sportowców. Realizujemy równie? projekty sportowe i rekreacyjne skierowane do mieszka?ców naszego miasta. Oprócz  wa?niejszych cyklicznych imprez sportowych MCKiS organizuje równie? zmagania na poziomie ogólnopolskim, a nawet europejskim. Od pocz?tku istnienia Centrum na naszych obiektach odby?y si? m.in.:
 • mi?dzynarodowy mecz w siatkówce kobiet: Polska - Bu?garia
 • mi?dzynarodowy mecz w siatkówce m??czyzn: Polska - Bia?oru?
 • mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet
 • mi?dzynarodowy mecz w pi?ce no?nej halowej: Polska - W?gry
 • Fina? Pucharu Polski w Pi?ce No?nej Pi?cioosobowej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach
 • Gala Boksu Zawodowego oraz Gala Armwrestlingu „Vendetta”
 • Mistrzostwa Polski w Si?owaniu na R?ce
 • Mistrzostwa Polski w Trialu Rowerowym
 • Puchar Polski w Koszykówce Kobiet
 • Ogólnopolski Turniej Ta?ca Towarzyskiego
Cykliczn? imprez? o randze europejskiej jest Mi?dzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 kilometrów. Bieg ten uzyska? status: Z?otego Biegu przyznawany przez internetow? stron? Maratony Polskie.

Miejscem rozgrywania najwa?niejszych zawodów jest Hala Widowiskowo-Sportowa. Tutaj rywalizowa?y reprezentacje Polski w koszykówce, siatkówce, futsalu (pi?ka no?na halowa) oraz zawodnicy w boksie, armwrestlingu (si?owanie na r?ce) czy Strong Meni.

Na stadionach przy ul.Krakowskiej i Ko?ciuszki, rozgrywaj? swoje mecze pi?ki no?nej: Victoria Jaworzno i Szczakowianka. Ponad 5 tysi?cy miejsc i dobrej jako?ci murawa jest gwarantem dobrze przeprowadzonych spotka? pi?karskich. Go?cili?my m?sk? i ?e?sk? reprezentacj? Polski w ró?nych kategoriach wiekowych.

Zalew Sosina co roku latem przyci?ga wielu mieszka?ców naszego miasta jak i o?ciennych o?rodków. Latem teren nale??cy do MCKiS nad zalewem Sosina s?u?y licznym imprezom sportowym i rekreacyjnym. Najwi?ksze z nich to Festyn Sportów Wodnych oraz turniej pi?ki no?nej pla?owej „Mundialito”, a od roku 2007 równie? Jaworzno Triathlon „Stalowy Sokó?” .

MCKiS w Jaworznie prowadzi ró?norodne sekcje sportowe. Ucz?szczaj? do nich dzieci, m?odzie? oraz doro?li z terenu naszego miasta. Sekcje, które wchodz? w sk?ad MCKiS to: siatkówka kobiet i m??czyzn, si?owanie na r?k?, koszykówka, Klub Biegacza, gimnastyka artystyczna, bryd? sportowy, sekcja szachowa, pi?ka no?na,  aktywna rehabillitacja  oraz taniec nowoczesny - break dance.

Szczegó?owe informacje o wydarzeniach sportowych oraz poszczególnych sekcjach mo?na znale?? w dziale Sport .
 

www.archiwum.sokol.jaw.pl