Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Lodowisko
Lodowisko Drukuj Poleć znajomemu
LODOWISKO CZYNNE OD 3.01.2013

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOST?PNEGO,

ODKRYTEGO LODOWISKA W JAWORZNIE

1. Lodowisko jest otwarte w sezonie zimowym, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MCKiS w Jaworznie, zwanym dalej "Zarz?dzaj?cym". Obiekt ma charakter ogólnodost?pny.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zaj?? zorganizowanych zarz?dzaj?cy ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
3. Na tafli lodowiska mo?e przebywa? jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dy?uruj?cy pracownik zarz?dzaj?cego, zwany dalej "porz?dkowym", ma prawo chwilowego wstrzymania wst?pu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
4. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie uko?czy?y 13-go roku ?ycia oraz grupy zorganizowane dzieci i m?odzie?y, odbywa si? jedynie w obecno?ci i pod nadzorem pe?noletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za w?a?ciwe zachowanie si? korzystaj?cych oraz za ich bezpiecze?stwo.
5. Korzystaj?cy z lodowiska ponosz? ryzyko zwi?zane z amatorskim uprawianiem ?y?wiarstwa.
6. Na p?ycie lodowiska nale?y zachowa? maksymaln? ostro?no?? podczas korzystania z niego.
7. Zaleca si? jazd? w r?kawiczkach, szczególnie dla ma?ych dzieci.
8. Obowi?zkiem korzystaj?cych z lodowiska jest wykonywanie polece? organizatorów i porz?dkowych.
9. Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarz?dzaj?cy nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci. Na lodowisku nie prowadzi si? szatni ani depozytu.
10.Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na p?yt? lodowiska zarz?dzaj?cy nie odpowiada.
11.Na lodowisko zabrania si? wst?pu osobom, których stan wskazuje na spo?ycie napojów alkoholowych lub ?rodków odurzaj?cych.
12.Podczas korzystania z lodowiska zabrania si?:

a)urz?dzania wy?cigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod pr?d, potr?cania i podcinania
b)jazdy z dzie?mi na r?kach
c)jazdy na d?ugich ?y?wach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami
d)wnoszenia na tafl? lodowiska puszek i butelek z napojami
e)rzucania ?nie?kami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami
f)siadania na bandach lodowiska
g)chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.

13.Wszelkie zauwa?one uszkodzenia lub nieprawid?owo?ci nale?y natychmiast zg?asza? porz?dkowemu.
14.W przypadku stwierdzenia wyrz?dzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszcze? zostanie za ni? obci??ona materialnie.
15.O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach maj?cych miejsce na lodowisku poinformowa? nale?y zarz?dzaj?cego - tel. 032/6150042 lub Policj? - tel. 997.
16.Ka?dy korzystaj?cy z lodowiska jest zobligowany do zapoznania si? z powy?szym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
17. Wej?cie na lodowisko rozpoczyna si? o pe?nych godzinach. Opuszczenie p?yty lodowiska nast?puje po 45 min. licz?c od pe?nej godziny lub na wyra?ne polecenie obs?ugi.
18.Osoby niestosuj?ce si? do postanowie? niniejszego regulaminu zostan? usuni?te z lodowiska.

 

 

www.archiwum.sokol.jaw.pl