Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Sport arrow III Mi?dzynarodowy Turniej Pi?ki No?nej Halowej 10 latków Jaworzno 2013 imienia Bogus?awa Pluty
III Mi?dzynarodowy Turniej Pi?ki No?nej Halowej 10 latków Jaworzno 2013 imienia Bogus?awa Pluty Drukuj Poleć znajomemu
W sobot? 23 marca w hali sportowej MCKiS przy ulicy Inwalidów Wojennych odby? si? po raz trzeci Turniej Pi?ki No?nej Halowej 10 latków. W tym roku zyska?  on rang? mi?dzynarodow?. Patronem tegorocznych zmaga? by? zas?u?ony dzia?acz „Szczakowianki” oraz mecenas sportu w naszym mie?cie zmar?y 7 marca 2012 roku Bogus?aw Pluta.
Organizatorami  imprezy byli JSP”Szczakowianka” Jaworzno, Jaworznicki Klub Mini Pi?ki No?nej, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, NSZZ ”Solidarno??” Zak?adu Górniczego „Sobieski”. Na starcie stan??o 8 teamów. Oprócz jaworznickich zespo?ów „Szczakowianki” i „Górnika” udzia? wzi??y dru?yny czeskiej Horni Sucha oraz „Wis?y” Kraków, „Ruchu” Chorzów, „Piasta” Gliwice, „Podbeskidzia” Bielsko Bia?a i „Pioniera” Tychy. Uczestników imprezy powita? zast?pca dyrektora ds. sportu Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Grzegorz G?bski, za? uroczystego otwarcia dokona?a córka patrona imprezy Sylwia Pluta. Cykliczna impreza odbywaj?ca si? w tej kategorii wiekowej po raz trzeci stanowi dobr? propozycj? alternatywnej formy sp?dzenia wolnego czasu, s?u??c promocji zdrowego, higienicznego stylu ?ycia bez u?ywek i na?ogów.Punktualnie o 9.00 na parkiet hali na Osiedlu Sta?ym wysz?y pierwsze dru?yny.  Rywalizowano w dwóch grupach eliminacyjnych  po cztery zespo?y. Dru?yny, które zaj??y pierwsze dwa miejsca w grupach awansowa?y do pó?fina?ów, gdzie mistrzowie spotkali si? z wicemistrzami grup. Zwyci?zcy awansowali do „wielkiego fina?u, za? pokonani spotkali si? w „ma?ym finale” o 3 miejsce. Z kolei pozosta?ym dru?ynom ( w zale?no?ci od zaj?tego miejsca w grupie) pozosta?y spotkania fina?owe o miejsca 5-8. Mecze trwa?y po 15 minut. Nale?y podkre?li? wysoki poziom zaprezentowany przez wszystkie dru?yny dzieci?ce bior?ce udzia? w turnieju. Na tym tle korzystnie zaprezentowa?y si? jaworznickie teamy. M?odzi zawodnicy „Górnika” w eliminacjach zremisowali bezbramkowo z czesk?  Horni Such?,  by w kolejnych pojedynkach ulec 0-2 chorzowskiemu „Ruchowi” oraz 1-3  „Podbeskidziu”. W rywalizacji o miejsca 5-8 podopieczni Miros?awa D?browskiego po remisie 0-0 skuteczniej egzekwowali rzuty karne wygrywaj?c 5-4. Tym samym w meczu o 5 miejsce spotkali si? z „Pionierem” Tychy i po bezbramkowym remisie  ulegli mu 6-7 zajmuj?c w ostatecznym rozrachunku 6 miejsce.
Sprawcami sporej niespodzianki byli zawodnicy „Szczakowianki” trenowani przez Andrzeja Dylowicza. Popularny „Dylu?”- który w 2007 roku z rocznikiem 1994 zdoby? mistrzostwo ?l?ska w 2007 roku- po latach znów ma zawodników, którzy mog? zamiesza? zarówno na arenie regionalnej jak i ogólnopolskiej. W swojej grupie „Szczakowianka” uleg?a po stoj?cym na wysokim poziomie spotkaniu  ubieg?orocznym triumfatorom krakowskiej „Wi?le” 0-1, aby w kolejnych spotkaniach upora? si? 1-0 z „Piastem” Gliwice oraz 2-1 z „Pionierem” Tychy i awansowa? z drugiego miejsca do pó?fina?ów. W pierwszym z nich „Wis?a”  pokona?a go?ci zza po?udniowej granicy z Horni Suchej 1-0, za? „Szczakowianka” w drugim spotkaniu pó?fina?owym okaza?a si? lepsza od mistrza drugiej grupy „Podbeskidzia” Bielsko Bia?a wygrywaj?c 1-0. W „ma?ym finale” w meczu o 3 miejsce bielszczanie pokonali TJ Depos Horni Sucha 1-0.
Wielki fina? zafundowa? publiczno?ci ogromne emocje. Podopieczni Dylowicza w regulaminowym czasie gry zremisowali bezbramkowo z „Wis??” i dopiero rzuty karne przynios?y rozstrzygni?cie. Celne trafienia Oskara Orawskiego oraz Nikodema Barczyka sprawi?y, ?e sensacyjnym zwyci?zc? imprezy zostali gospodarze. Tym samym  zrewan?owali si? swym rywalom z grupy eliminacyjnej za wcze?niejsz? pora?k?. Reasumuj?c by?a to doskonale zorganizowana impreza stoj?ca na wysokim poziomie, a jaworznickich kibiców winno cieszy?, ?e sportowo zako?czy?a si? happy endem. Ko?cowy triumf „Szczakowianki” ?wiadczy, ?e w naszym mie?cie nie brakuje zdolnej m?odzie?y, która w przysz?o?ci mo?e i?? w ?lady Gzila, Czerwca, Urbana, Adamczyka czy Chrapka. Tym samym warto inwestowa? i pomaga? jaworznickim m?odym adeptom pi?ki no?nej zarówno ze „Szczakowianki” jak i „Górnika”, „Ci??kowianki” czy „Zgody”.  
Nagrody uczestnikom wr?czyli: córki patrona imprezy panie Sylwia Pluta oraz Dagmara Pluta Obarska, zast?pca prezydenta miasta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, dyrektor MCKiS Miros?aw Cio?czyk oraz Piotr Lichota dyrektor ds. pracy Zak?adu Górniczego „Sobieski” PKW S.A.. Wr?czono równie? nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem wybrano Jakuba Lorka „Wis?a” Kraków, najlepszymi bramkarzem uznano Jakuba Szczechl?, za? królem strzelców z dorobkiem 3 goli zosta? Dawida Lipnicka ( obaj „JSP”Szczakowianka”).
Sponsorami III Mi?dzynarodowego Turnieju Pi?ki No?nej Halowej 10 latków imienia Bogus?awa Pluty byli:
Tauron PKW S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Tauron Polska Energia,”SKOK” Jaworzno, Firma Partner 2 Robert ?mierciak, Koral + , „Elvita”, Zak?ad Kamieniarski Andrzej Sojka, Henryk Grabowski, Maciej ?ak Janusz ?wi?tos?awski, Józef Noszka, Firma Handlowa „Super Sport” Iwona Mi? i inni. Organizatorzy sk?adaj? podzi?kowanie wszystkim sponsorom oraz wolontariuszom. Osobne podzi?kowania kieruj? w stron? niezawodnych jak zawsze rodziców zawodników JSP „Szczakowianka” na których jak zawsze mo?na liczy?.
Koordynatorem imprezy by? prezes Jaworznickiego Klubu Mini Pi?ki No?nej Piotr Mi?, obs?ug? s?dziowsk? zapewnili Dariusz Chrapek oraz Jaros?aw Wi?cek, za? w roli spikera czarowa? publiczno?? Robert D?ugosz.   

KLASYFIKACJA KO?COWA
I.    JSP „Szczakowianka” Jaworzno
II.    „Wis?a” Kraków
III.    „Podbeskidzie” Bielsko Bia?a
IV.    TJ „Depos” Horni Sucha (Czechy)
V.    „Pionier” Tychy
VI.    „Górnik” Jaworzno
VII.      „Piast” Gliwice
VIII.    „Ruch” Chorzów
 
następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl