Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Kultura arrow Jarmark Wielkanocny 2013
Jarmark Wielkanocny 2013 Drukuj Poleć znajomemu
W sobot?, 23 marca, mi?dzy godzin? 9.00 a 14.00 zapraszamy na kolejny Jarmark Wielkanocny.
Jarmark organizowany przez Urz?d Miejski i Miejskie Centrum Kultury i Sportu odb?dzie si? na parkingu przed Hal? Widowiskowo-Sportow?. Jest to ju? czwarta edycja tego rodzaju imprezy w naszym mie?cie.
Do udzia?u w kiermaszu zosta?y zaproszone jaworznickie szko?y, przedszkola, stowarzyszenia, placówki opieku?czo-wychowawcze i instytucje kultury. Na specjalnie przygotowanych stoiskach uczniowie, wychowankowie placówek, a tak?e cz?onkowie stowarzysze? b?d? sprzedawa? w?asnor?cznie wykonane ozdoby ?wi?teczne.
Nie zabraknie kolorowych kartek z ?yczeniami, ró?norodnych pisanek czy s?odkich wypieków. Na ?wi?teczny stó? b?dzie mo?na kupi? wielkanocny stroik lub koszyczek. Tak, jak w poprzednich edycjach, tak?e i tym razem na kupuj?cych czekaj? niespodzianki. Najwi?ksze zakupy b?d? premiowane prezentem – s?odkim wypiekiem: zaj?czkiem, kur? lub barankiem. Warto wi?c wybra? si? sobotnim przedpo?udniem na Jarmark Wielkanocny.
W?ród wystawców swoje wyroby i r?kodzie?a b?d? sprzedawa? równie? placówki MCKiS: Dom Kultury z Jelenia, Dom Kultury ze Szczakowej i Klub „Pod Ska?k?”. Zach?camy do odwiedzenia naszych stoisk i zakupu pomys?owych stroików, pisanek czy ceramicznych figurek. Podobnie jak przed rokiem b?dziemy oferowa? unikatowe ozdoby, r?cznie wykonane i malowane m.in. z gliny czy wikliny.

Podczas trwania Jarmarku Wielkanocnego zaprezentujemy tak?e specjalnie przygotowany na t? okazj? program artystyczny, w którym wyst?pi? m?odzi arty?ci i podopieczni placówek. B?d? wykonywane utwory wielkopostne oraz wiersze i piosenki o wio?nie. W scenariuszu znalaz?y si? tak?e inscenizacje o tradycjach wielkanocnych i program s?owno-muzyczny pt. „Zmartwychwstanie". Prowadz?ca jarmark Anna Jachimczyk b?dzie opowiada? o staropolskich obyczajach wielkanocnych i obrz?dach zwi?zanych z Wielkim Postem, Triduum Paschalnym, Wielk? Niedziel? i „Lanym” Poniedzia?kiem. S?uchaj?c opowie?ci o tradycjach, b?dzie mo?na posmakowa? ?wi?tecznych potraw i wypieków. Zespo?y ?piewacze dzia?aj?ce w MCKiS przygotowuj? specjalne degustacje specja?ów wielkanocnych oraz ?wi?tecznych s?odko?ci.
Mamy nadziej?, ?e i tym razem Jarmark Wielkanocny b?dzie cieszy? si? du?ym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy chc? poczu? atmosfer? nadchodz?cych ?wi?t Wielkiej Nocy, zach?camy do udzia?u w imprezie i zakupu niebanalnych ozdób oraz prezentów.

 
następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl