Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Kultura arrow Aktualno?ci dzielnicowe arrow Przedszkolaki na scenie
Przedszkolaki na scenie Drukuj Poleć znajomemu
„Przedszkolaki na scenie” - pod takim has?em rozpocz?? si? II ARTYSTYCZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNY JAWORZNO 2013.
18 marca 2013 r. w konkursie teatralnym na scenie w Domu Kultury w Jeleniu mia?y okazj? zaprezentowa? swe mo?liwo?ci dzieci z jaworznickich przedszkoli i szkó? podstawowych. Ide? konfrontacji teatralnych w?ród ma?ych aktorów by?o kszta?towanie i rozwijanie zainteresowa? dzieci kultur? teatraln?, a tak?e wyszukiwanie i rozwijanie talentów.

    Zespo?y teatralne zosta?y sklasyfikowane w dwóch kategoriach wiekowych :
I grupa wiekowa – 3 i 4-latki,
II grupa wiekowa – 5 i 6-latki.

    Nie lada wyczynem by?o wybranie tych najlepszych! Na podstawie kryteriów (odpowiedni dobór repertuaru do wieku, oryginalno??, ruch sceniczny, wyra?anie swoich emocji poprzez gest, ruch i s?owo) jury jednog?o?nie stwierdzi?o, ?e poziom zmaga? artystycznych by? wyrównany, a zarazem bardzo wysoki.

    Jury w sk?adzie:
Agata Sikora – teatrolog, kierownik Klubu „Niko”,
Jan Ryszard Dr?g – literat,
El?bieta Sudujko – emerytowany Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 24,
Stanis?awa G?d?ek – emerytowany Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6

przyzna?o nagrody i wyró?nienia dla nast?puj?cych placówek o?wiatowych:

kategoria wiekowa 3 – 4-latki:

II miejsce - Przedszkole Miejskie nr 1 za spektakl Rzepka
I i III miejsca nie przyznano

kategoria wiekowa 5 – 6-latki:

I miejsce - Przedszkole „Weso?e Przedszkolaki”za spektakl Nocny ?wiat,
II miejsce - Szko?a Podstawowa nr 7 (oddzia? zerowy) za spektakl Brzydkie Kacz?tko,
III miejsca ex aequo Miejskie Przedszkole nr 19 za spektakl Siedem Ko?l?tek
                                Miejskie Przedszkole nr 9 za spektakl Szewczyk Dratewka.

    Jury przyzna?o jedno Wyró?nienie dla Miejskiego Przedszkola nr 2 za spektakl Szarlotka u babci i dziadka oraz jedn? Nagrod? Indywidualn? dla Paw?a B?aszczaka z Przedszkola Miejskiego nr 1  za rol? wilka w Zielonym Kapturku (za talent i wspania?? gr? aktorsk?).

    W?ród repertuaru dominowa?y ulubione bajki oraz inscenizacje, które z entuzjazmem i swoist? ?ywio?owo?ci? oraz niczym nieskr?powan? aktywno?ci? sceniczn? by?y prezentowane na deskach ma?ego teatru. Ogromny entuzjazm poparty gromkimi brawami  publiczno?ci wzbudzi? wyst?p grupy M?dre sowy z Przedszkola „Weso?e Przedszkolaki”. Grupa ta zaprezentowa?a si? w ciekawej inscenizacji pt.: Nocny ?wiat, w której porwa?a widza w kr?g nocnych fantazji i marze? sennych. Dobrane ró?norodne formy wyrazu, tj. pantomima, gra ?wiate?, zwroty akcji, ciekawe rekwizyty, sprawi?y, ?e spektakl wyró?nia? si? na tle pozosta?ych prezentacji i nie bez powodu jury przyzna?o grupie teatralnej pierwsze miejsce.

    21 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 podczas Koncertu Laureatów wyst?pi?: Przedszkole „Weso?e Przedszkolaki” ze spektaklem Nocny ?wiat i Szko?a Podstawowa nr 7 ze spektaklem Brzydkie Kacz?tko.

    Cieszy nas fakt, ?e zorganizowany konkurs teatralny da? mo?liwo?? przedstawienia dorobku artystycznego jaworznickich przedszkoli, a zarazem by? sposobem na  dobr? zabaw? dla ma?ych artystów, którzy mieli okazj? poczu? si? WIELKIMI NA PRAWDZIWEJ SCENIE!

    Organizatorami imprezy byli MCKiS Dom Kultury w Jeleniu oraz Przedszkole Miejskie nr 19 w Jeleniu.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl