Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Sport arrow Narciarskie Mistrzostwa Szkó? Miasta Jaworzna
Narciarskie Mistrzostwa Szkó? Miasta Jaworzna Drukuj Poleć znajomemu
W dniu 28.02.2013 w godzinach rannych dru?yny reprezentuj?ce jaworznickie szko?y przyjecha?y czterema autobusami na zawody narciarskie w slalomie gigancie do Kompleksu Narciarskiego W?gierski w Brennej. Po szcz??liwej podró?y ponad 200 osób dotar?o na miejsce zawodów ok. godz. 9:30.
Zawodnicy otrzymali numery startowe oraz karnety narciarskie i udali si? wyci?giem na trasy o?rodka narciarskiego, gdzie na wydzielonej trasie przy wyci?gu nr 4 czeka?y ju? ustawione bramki slalomu giganta. Ka?dy z zawodników mia? czas na rozgrzewk?, obejrzenie trasy i opracowanie taktyki tak, aby zaj?? jak najlepsze miejsce w rywalizacji indywidualnej i w klasyfikacji dru?ynowej szkó?. Start nast?pi? ok. godz.11:00 ,na starcie stan??o 179 zawodników w 9-ciu grupach wiekowych reprezentuj?cych 26 jaworznickich szkó? oraz znaczna cz??? opiekunów-nauczycieli. Przy pi?knej, s?onecznej, zimowej pogodzie zawody trwa?y do godz.14:00. W trakcie ich trwania, jak i po ich zako?czeniu ?aden z zawodników nie uleg? kontuzji czy wypadkowi, co ?wiadczy o bardzo dobrym przygotowaniu do rywalizacji. Ka?dy z zawodników otrzyma? pami?tkowy znaczek, a po przejechaniu trasy slalomu giganta skorzysta? z ciep?ego posi?ku zapewnionego przez organizatorów. Ceremonia og?oszenia wyników rozpocz??a si? o godz.15:30 w rejonie budynku biura zawodów przy mecie trasy. Zwyci?zcy w obecno?ci wszystkich uczestników po kolei stawali na podium. Statuetki i dyplomy ufundowane przez Urz?d Miasta Jaworzna w kategoriach indywidualnych wr?cza? Prezes Oddzia?u PTTK Jaworzno Jerzy Zi?ba. Ze wzgl?dów technicznych wr?czenie pucharów w kategorii dru?ynowej szkó? przeniesiono do urz?du miasta Jaworzna, nast?pi ono w najbli?szych dniach w obecno?ci w?adz naszego miasta. Na zako?czenie prezes oddzia?u wr?czy? nagrody dwóm najm?odszym uczestniczkom zawodów Zuzi Pióro i Sarze Jó?wik - rocznik 2006. Po oficjalnym zako?czeniu mistrzostw uczestnicy pe?ni ?wie?ych emocji wsiedli do autobusów i udali si? w drog? powrotn?, która przebiega?a spokojnie i wcale si? nie d?u?y?a, gdy? ca?y czas zewsz?d dobiega?y g?osy komentarzy i prze?y? doznanych podczas zawodów. Za rok b?dzie kolejna szansa na poprawienie lokat. Do sprawnej organizacji i przebiegu ca?ej imprezy przyczynili si? g?owni organizatorzy: Prezes O/PTTK w Jaworznie Jerzy Zi?ba i S?dzia G?ówny Zawodów Piotr Michacz, a tak?e cz?onkowie Komisji Narciarskiej Oddzia?u PTTK: Jerzy Dudzik, Kazimierz W?odarczyk, Kazimierz ?a?nia, Jacek ?a?nia oraz Marek Tarnawski. Wspó?organizatorami imprezy byli Wydzia? Edukacji, Kultury i Sportu Urz?du Miejskiego w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Biuro Promocji i Informacji UM. Cieszy nas bardzo, ?e w Jaworznie jest tak wielu m?odych narciarzy i ?e najwi?ksza rywalizacja odby?a si? w kategorii szkó? podstawowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów wspania?ej rywalizacji.

Zwyci?zcy w kategoriach indywidualnych:

Szko?y Podstawowe:

Gr. I klasy 1-3 - urodzeni 2003-2005 (dziewcz?ta i ch?opcy):
1.    Miejsce - Legutko Daniel         – SP16
2.    Miejsce - Ma?ocha Micha?         – SP14
3.    Miejsce - Proksa Tymon         – SP15

Gr. II klasy 4-6 - urodzone 2000-2002 (dziewcz?ta):
1.    miejsce - Madejczyk Paulina         – SP-16
2.    miejsce - Paraszczuk Magdalena     – SP-1
3.    miejsce - Sierakowska Julia         – SP-7

Gr. III klasy 4-6 - urodzeni 1998-2000 (ch?opcy):
1.    miejsce - Baranowicz Cezary     – SP-5
2.    miejsce - Sta?ko Miko?aj         – SP-7
3.    miejsce - Zientarski Aleksander     – SP-7

Gimnazja:
Gr. IV klasy 1-3 - dziewcz?ta urodzone 1997-1999:
1.    miejsce - Tyrawska Anna         – Gim-4
2.    miejsce - Zasadni Emilia         – Gim-4
3.    miejsce - Kargul Karolina         – Gim-4

Gr. V klasy 1-3 - ch?opcy urodzeni 1997-1999:
1.    miejsce - Gwi?d?ur Kamil         – Gim-3
2.    miejsce - Gogola Wojciech     – Gim-11
       miejsce - Szuster Piotr         – Gim-1
3.    miejsce - Bia?y Maciej         – Gim-1

Szko?y ponadgimnazjalne:

Gr. VI - dziewcz?ta urodzone 1996 i starsze:
1.    miejsce - Kwadrans Anna     – II LO
2.    miejsce - Jopek Karolina         – I LO
3.    miejsce - Zaj?c Olga         – III LO

Gr. VII - ch?opcy urodzeni 1996 i starsi:
1.    miejsce - Lehnort Mateusz     – II LO
2.    miejsce - Nowak Wiktor         – Techn. Energ.
3.    miejsce - Klepacz Marcin     – I LO

Nauczyciele

Gr. VIII kobiety:
1.    miejsce - Kuku?a Joanna         – SP-10
2.    miejsce - Skiba Alicja         – SP-7
3.    miejsce - Migacz Katarzyna     – ZSP-4

Gr. IX m??czy?ni:
1.    miejsce - Golec Maciej     – SP-3
2.    miejsce - K?drak Micha?     – Techn. Energ.
3.    miejsce - Noco? Andrzej     – G-4


Zwyci?zcy w kategorii szkó?

Szko?y podstawowe:
1.    miejsce Szko?a Podstawowa nr 7
2.    miejsce Szko?a Podstawowa nr.16
3.    miejsce Szko?a Podstawowa nr. 15

Gimnazja:


1.    miejsce Gimnazjum nr.4
2.    miejsce Gimnazjum nr.1
3.    miejsce Gimnazjum nr.10

Szko?y ponadgimnazjalne:

1.    miejsce II LO
2.    miejsce Technikum Energetyczne
3.    miejsce III LO

Wyniki szczegó?owe umieszczone na stronie Oddzia?u PTTK w Jaworznie:www.pttk.jaw.pl
Autorzy: J. Zi?ba i P. Michacz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl