Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Jawor 2013
Jawor 2013 Drukuj Poleć znajomemu
Szanowni Pa?stwo!

  
        Po raz trzynasty, organizatorzy Festiwalu Kultury Dzieci i M?odzie?y „Jawor” Miejskie Centrum Kultury i Sportu wraz z M?odzie?owym Domem Kultury w Jaworznie z rado?ci? zapraszaj? Pa?stwa do udzia?u w poszczególnych konkursach i przegl?dach Festiwalu.
     Mamy nadziej?, ?e festiwal przez te wszystkie lata sta? si? dla uczestników nie tylko miejscem prezentacji w?asnego dorobku i konfrontacji dokona? artystycznych, ale równie?, a mo?e przede wszystkim, miejscem wspólnej, dobrej zabawy. Pragniemy poprzez ten festiwal uwra?liwia? nasze m?ode pokolenie na sprawy nie tylko ich ?ycia codziennego, ale chcemy ich uczy? tworzy? i odbiera? kultur?. Cieszymy si? z tak du?ego zainteresowania t? imprez?, której ranga stale wzrasta. Jak ka?dego roku patronat nad naszym Festiwalem obejmie Prezydent Miasta Jaworzna.

CELE FESTIWALU:
-rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej dzieci i m?odzie?y poprzez praktyczne zapoznanie si? z kultur? plastyczn?,  muzyczn?, teatraln? i taneczn?,
-dokonanie przegl?du i oceny dorobku uczniowskich zespo?ów artystycznych,
-wymiana do?wiadcze? i pomys?ów twórczych dla animatorów kultury i pedagogów,
-inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
-kszta?towanie ?wiadomego odbiorcy sztuki.

TERMINARZ  FESTIWALU
W ramach przegl?dów przewidziano nast?puj?ce terminy zmaga? artystycznych:
 
Konkurs plastyczny - temat: Mój wymarzony ?wiat
Sk?adanie prac do 15 marca 2013 r. w DK Szczakowa ul. Jagiello?ska 3
            
Konkurs recytatorski - tematy konkursu:
dla uczniów szkó? podstawowych: Zwierz?ta - bohaterowie poezji
dla uczniów szkó? gimnazjalnychKrajobrazy Poetyckie  "Tyle o sobie wiemy ile nas sprawdzono" (Wis?awa  Szymborska) na przyk?adzie poezji W. Szymborskiej, Z. Herberta, Cz. Mi?osza
dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych: Buntuj? si?, wi?c jestem - utwory liryczne i fragmenty prozy twórców "niepokornych"
Termin konkursu: 09,10 kwietnia  godz.9.30
Przegl?d muzyczny – 11,12 kwietnia godz.9.00 (pocz?tek prezentacji)
Miejscem zmaga? uczestników konkursu recytatorskiego i przegl?du muzycznego b?dzie M?odzie?owy Dom Kultury ul. Inwalidów Wojennych 2

Przegl?d teatralny  - 15,16 kwietnia  godz. 9.00 (pocz?tek prezentacji)
Przegl?d taneczny -  17,18 kwietnia  godz. 9.00 (pocz?tek prezentacji)
Miejscem zmaga? uczestników przegl?du teatralnego i tanecznego b?dzie Dom Kultury Szczakowa ul. Jagiello?ska 3

Zg?oszenia do przegl?dów i konkursu recytatorskiego przyjmowane b?d? do dnia 15 marca 2013 r. tylko przez internet, na adres festiwaljawor@onet.pl

Formularze zg?oszeniowe dla recytatorów, zespo?ów teatralnych, muzycznych i tanecznych b?d? dost?pne od dnia 04 stycznia 2013 r. na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie - www.sokol.jaw.pl oraz M?odzie?owego Domu Kultury w Jaworznie – www.mdk.jaworzno.pl 
Oceny zespo?ów dokona powo?ane przez organizatorów jury, w sk?ad którego wejd? specjali?ci z dziedziny muzyki, teatru, ta?ca i plastyki.
Festiwal JAWOR 2013 zako?czy prezentacja nagrodzonych zespo?ów podczas Koncertu Galowego w dniu 28 maja 2013 r. o godzinie 11.00, w Domu Kultury "Szczakowa”, przy ulicy Jagiello?skiej 3 w Jaworznie.

Wszelkich informacji udzielaj?:
MCKiS  Dom Kultury „Szczakowa” – (tel. 32 617 75 38)
MDK w Jaworznie – (tel. 781 150 160)

Do pobrania:
Regulamin i zg?oszenie muzyczny
Regulamin i zg?oszenie teatralny
Regulamin i zg?oszenie plastyczny, recytatorski, taneczny

Harmonogram przegl?du tanecznego
Harmonogram przegl?du teatralnego
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl